Home » Over Beauty Within » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

 

Definities

 1. Beauty Within, ook wel Ondernemer, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Erna Eeken
  Kamer van Koophandel: 64939448 
  Adres: Rozenstraat 54, 1441 HV Purmerend
  Telefoon: 06-21543292
  E-mail: info@beautywithin.nl
 2. Website: beautywithin.nl
 3. Dienstverlening van Beauty Within: zoals te vinden op de website en in de webshop (onder meer webinars en workshops), ook wel Diensten genoemd. 
 4. Overeenkomst: de (langs elektronische weg gesloten) overeenkomst tussen Beauty Within en de Klant. 
 5. Werken: de in het kader van de Overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken (o.a. teksten, foto’s, bestanden, content etc) en resultaten van de Dienstverlening.
 6. De Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst is aangegaan met Beauty Within.
 7. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf (handelen met het oog op doeleinden die verband houden met handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten).
 8. Bedrijf/zakelijke klant: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 9. Partijen: Beauty Within en de Klant. 
 10. Dag: kalenderdag
 11. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 12. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Beauty Within en de Klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 13. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 14. Schriftelijk: zowel in hard copy als elektronisch/digitaal. 
 15. Algemene voorwaarden: onderhavige document.

DōTERRA 

Beauty Within werkt met de producten van DōTERRA . In het geval de producten van DōTERRA worden aangeschaft via Beauty Within gelden de Algemene Voorwaarden van Beauty Within. In het geval de producten van DōTERRA direct worden aangeschaft via de website/het systeem van DōTERRA gelden de Algemene Voorwaarden van DōTERRA. Beauty Within is in dat geval niet aansprakelijk voor de aangeschafte producten. Als service biedt Beauty Within de Klant de mogelijkheid Klachten met betrekking tot producten die direct zijn aangeschaft via DōTERRA in behandeling te nemen, maar is hiertoe niet verplicht.

Artikel 1. Algemene Voorwaarden & Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden en de Privacy Verklaring van Beauty Within zijn van toepassing op ieder aanbod van Beauty Within, op iedere overeenkomst gesloten met Beauty Within en op alle rechtsverhoudingen die uit genoemde overeenkomsten voortvloeien. 
 2. Voor het sluiten van de Overeenkomst, worden deze Algemene Voorwaarden en de Privacy Verklaring via elektronische weg aan de Klant beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant kan worden opgeslagen.
 3. De Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op de website en worden op aanvraag kosteloos eenmalig in hard copy toegezonden.
 4. De Privacy Verklaring is te vinden op beautywithin.nl/privacy  Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de Algemene Voorwaarden c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
 5. De Algemene Voorwaarden van Beauty Within prevaleren te allen tijde, Algemene (verkoop- en inkoop-) Voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn enkel geldig indien zij schriftelijk zijn overeengekomen.
 7. Indien één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden door rechterlijke uitspraak geheel of gedeeltelijk nietig/vernietigd wordt verklaard, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zullen de nietige bepalingen worden vervangen door rechtsgeldige bepalingen die de bedoeling van deze Algemene Voorwaarden zoveel mogelijk benaderen. 
 8. Indien door Beauty Within gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend wordt afgeweken van deze Algemene Voorwaarden, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden te eisen.
 9. Beauty Within is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigingen. Voor bestaande overeenkomsten geldt dat deze wijzigingen van toepassing zijn na schriftelijke kennisgeving aan de Klant.
 10. Op de rechtsverhoudingen voortvloeiend uit de Algemene Voorwaarden en de met de Klant gesloten Overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 2. Het Aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het Aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten.
 3. Beauty Within is niet gebonden aan kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod.
 4. Indien het aanbod is gebaseerd op de door de Klant verstrekte gegevens komt onvolledigheid en/of onjuistheid van de verschafte informatie voor risico van de Klant.

Artikel 3. De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de Klant en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Beauty Within onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Beauty Within is bevestigd, kan de Klant de overeenkomst ontbinden.
 3. Het is Beauty Within, binnen de wettelijke kaders, toegestaan te onderzoeken of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen en of er feiten en factoren aanwezig zijn die van belang kunnen zijn bij het aangaan van een verantwoorde Overeenkomst.
 4. Indien Beauty Within op grond van het onderzoek zoals bedoeld in het voorgaande lid goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 
 5. Wijzigingen in de overeenkomst moeten schriftelijk met Beauty Within zijn overeengekomen.

Artikel 4. Prijzen

 1. De door Beauty Within gehanteerde prijzen zijn in euro’s en inclusief btw, tenzij anders overeengekomen. Op de factuur wordt zowel de prijs inclusief als exclusief btw weergegeven.
 2. Uitvoering van de dienstverlening vindt plaats tegen de tarieven zoals vermeld op de Website of de tussen Beauty Within en de Klant afgesproken prijs, zoals schriftelijk is overeengekomen. 
 3. De kosten van verzending voor producten die zijn besteld bij Beauty Within zijn standaard € 7,-
 4. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is Beauty Within niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
 5. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur is Beauty Within gerechtigd prijsverhogingen te hanteren indien deze het gevolg zijn van veranderingen in btw-tarieven.

Artikel 5. Betaling

 1. Betalingen verlopen op een door Beauty Within aangegeven wijze, dit kan zijn door middel van contante betaling, vooruit per bank, door pin betaling of tikkie. In geval van elektronische betaling, neemt Beauty Within de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen in acht om een veilige transactie te waarborgen. 
 2. Voor zover niet anders schriftelijk is overeengekomen, hanteert Beauty Within de volgende betaaltermijnen:
  1. In geval de Overeenkomst deelname aan een Dienst aangeboden door Beauty Within betreft dient de betaling te zijn voldaan vóór aanvangsdatum van de Dienst
  2. Overige Overeenkomsten dient de betaling te zijn voldaan binnen 7 dagen na het sluiten van de Overeenkomst.
 3. Beauty Within kan de De Klant verzoeken tot het doen van een vooruitbetaling/aanbetaling, ook kan een betaling in termijnen worden overeengekomen. Dergelijke afspraken zijn enkel geldig indien schriftelijk overeengekomen.
 4. In geval een vooruitbetaling is overeengekomen is Beauty Within niet verplicht over te gaan tot uitvoering van de desbetreffende Overeenkomst, tot de vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 5. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(-en) voldoet ontvangt deze een herinnering met een fatale termijn van 7 dagen om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Bij het uitblijven van betaling na het verstrijken van de fatale termijn is Beauty Within bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het verschuldigde bedrag met een vermeerdering van de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten.
 6. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Beauty Within te melden.

Artikel 6. Informatieverstrekking

 1. De informatie waarvan Beauty Within aangeeft dat deze voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is of waarvan de de Klant de noodzakelijkheid redelijkerwijs behoort te begrijpen, dient tijdig aan Beauty Within te worden verstrekt, in ieder geval uiterlijk op de door Beauty Within aangegeven datum.
 2. Indien de informatie bedoeld in het voorgaande lid niet tijdig aan Beauty Within is verstrekt, heeft Beauty Within het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de de Klant in rekening te brengen en/of de overeenkomst te ontbinden. 
 3. Indien de door de Klant aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de Klant. Beauty Within is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is veroorzaakt doordat Beauty Within is uitgegaan van te laat aangeleverde en/of onjuiste en/of onvolledige gegevens die door de Wederpartij zijn verstrekt.
 4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Beauty Within passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web omgeving.
 5. De Klant geeft met het verstrekken van de informatie in lid 1 van dit art. toestemming aan Beauty Within voor het gebruik van deze informatie in het kader van het vervullen van de Overeenkomst. Voor meer informatie over het gebruik van uw informatie door Beauty Within kunt u terecht bij onze Privacy Verklaring. 

Artikel 7. Diensten: Algemeen, Aanmelding & Annulering 

 1. Dit artikel ziet op Diensten zoals workshops, trainingen en Webinars. 
 2. Het staat Beauty Within vrij de overeengekomen Dienst naar eigen inzicht in te vullen.
 3. De Diensten aangeboden door Beauty Within betreffen te allen tijde een inspanningsverplichting, nooit een resultaatverplichting.
 4. Aanmeldingen voor Diensten zoals bedoeld in dit artikel vinden te allen tijde schriftelijk plaats op een door Beauty Within voorgeschreven wijze, dit kan zijn via een formulier op de website/webshop van Beauty Within of per e-mail. 
 5. De door Beauty Within aangeboden Diensten worden altijd aangeboden onder vermelding van de datum en tijd waarop de Dienst zal worden uitgevoerd.
 6. De inschrijving is bindend op het moment dat Klant na inschrijving een bevestiging van Beauty Within heeft ontvangen.
 7. Indien de Klant tot 48 uur voor aanvang van de Dienst annuleert, zal volledige restitutie van het door de Klant aan Beauty Within betaalde bedrag plaatsvinden. 
 8. Indien de Klant tot 24 uur voor aanvang van de Dienst annuleert, zal 50% restitutie van het door de Klant aan Beauty Within betaalde bedrag plaatsvinden.
 9. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de Dienst heeft de Klant geen recht op restitutie van het betaalde bedrag. De Klant kan de betreffende Dienst op een door Beauty Within aangeboden datum/tijd bijwonen. Het aanbieden van een inhaal-mogelijkheid betreft een service en Beauty Within is hier niet toe verplicht. De data waarop het mogelijk is de Dienst bij te wonen zijn te vinden op de website. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het inschrijven voor deelname op een ander moment.
 10. In geval de Klant gebruik heeft gemaakt of deel heeft genomen aan een van de Diensten aangeboden op een vooraf bepaalde datum/tijd door Beauty Within heeft de Klant in geen geval recht op restitutie achteraf.

Artikel 8.  Annulering Dienst door Beauty Within

 1. Beauty Within is gerechtigd een minimum aantal deelnemers te bepalen voor Workshops, Webinars en andere Diensten aangeboden door Beauty Within die in groepsverband plaatsvinden.
 2. Beauty Within is te alle tijden gerechtigd zonder opgaaf van reden de Dienst te annuleren.
 3. Beauty Within is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de annulering van de Dienst, zoals bedoeld in dit artikel.
 4. De voorgaande leden van dit artikel hebben geen recht op restitutie tot gevolg. De Dienst zal op een later moment (te bepalen door Beauty Within) worden aangeboden.
 5. In uitzondering op het voorgaande lid zal, in het geval De Klant een vooruitbetaling heeft gedaan, bij volledige annulering (van volledige annulering is sprake indien Beauty Within geen nieuwe data voor een gelijke of soortgelijke Dienst zal aanbieden) van de Dienstverlening door Beauty Within, wegens een reden die de Klant niet is toe te rekenen, restitutie plaatsvinden van dat deel van de Dienstverlening die niet heeft plaatsgevonden.

Artikel 9. Herroepingsrecht

 1. Met betrekking tot producten gekocht door de Klant via de webshop van Beauty Within geldt het volgende: 
  1. De Klant heeft een bedenktijd van 14 dagen om de aankoop te ontbinden.
  2. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de Klant, het product heeft ontvangen, of in geval de Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Klant het laatste product heeft ontvangen. 
  3. Het is Beauty Within toegestaan een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren, mits zij de Klant hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd.
  4. De Klant kan een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die op een materiële drager (zoals een CD, Blue-ray, USB stick, etc) is geleverd enkel ontbinden, indien verzegeling van de materiële drager onbeschadigd is.
 2. De Klant kan een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager (zoals een CD, Blue-ray, USB stick, etc) is geleverd, maar bijvoorbeeld wordt verstrekt per e-mail, PDF, etc., enkel ontbinden voor Beauty Within tot levering is overgegaan. Indien de digitale inhoud reeds door Beauty Within aan de Klant is verstrekt is ontbinding niet mogelijk.
 3. In het geval de Klant gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht dient de Klant Beauty Within hiervan zo snel mogelijk (in ieder geval binnen de loop van de bedenktijd) schriftelijk op de hoogte te brengen. Hierna zal Beauty Within een bevestiging sturen van de retouraanmelding en indien nodig aanvullende informatie verschaffen betreffende het retourproces. 
 4. De Klant stuurt/brengt het product binnen 14 dagen (vanaf de dag volgend op de in het vorige lid bedoelde melding) terug aan Beauty Within.
 5. De Klant is verplicht de aanwijzingen die Beauty Within verstrekt met betrekking tot het retourproces naar zijn beste kunnen op te volgen.
 6. Het product dient in originele staat en verpakking, inclusief alle toebehoren geretourneerd te worden.
 7. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant.
 8. De kosten en het risico van het retour zenden van het product zijn voor de Koper.

Artikel 10. Verplichtingen van de Klant tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De Klant is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. Producten die zijn voorzien van een seal (afsluiting is de versheid/kwaliteit/hygiëne/etc. van het product garanderen), zoals de etherische olie, komen niet voor retour in aanmerking indien de seal is beschadigd/het product is geopend.

Artikel 11. Restitutie bij retour product

 1. In het geval de Klant conform deze Algemene Voorwaarden recht heeft op restitutie zal Beauty Within het volledige aankoop bedrag binnen 14 dagen dagen na herroeping terug betalen.
 2. Beauty Within gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Klant heeft gebruikt, tenzij de Klant instemt met een andere methode.
 3. Als de Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Beauty Within de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 12. Levering en uitvoering

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan Beauty Within kenbaar heeft gemaakt.
 2. De bestellingen die voortvloeien uit de overeenkomst tussen partijen zullen zo spoedig mogelijk door Beauty Within worden verzonden, in ieder geval binnen 30 dagen, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. 
 3. Indien de bezorging vertraging ondervindt, een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan binnen 30 dagen na plaatsen van de bestelling bericht van Beauty Within. De Klant heeft, in het geval zich een situatie voordoet zoals in voorgaande zin, het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en zal het betaalde aankoop bedrag terug betaald krijgen.
 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Beauty Within tot het moment van bezorging aan de Klant of een vooraf aangewezen en aan Beauty Within bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13. Aansprakelijkheid & Vrijwaring

 1. Beauty Within is geen arts en niet gemachtigd om diagnoses te doen, ziekten vast te stellen of claims te doen ter genezing van ziektes. De producten en adviezen zijn geenszins bedoeld als vervanging voor medische raad van professionele artsen. Indien de Klant aan een ziekte of verwonding lijdt, dient deze een gekwalificeerde arts te raadplegen. 
 2. De productinformatie en producten zijn niet bedoeld om ziektes te diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen.
 3. Gebruik van de producten aangeboden door Beauty Within dienen altijd gebruikt te worden volgens de instructie gegeven door Beauty Within of zoals op de verpakking van het betreffende product vermeldt.
 4. Voor de Klant over gaat tot gebruik van de etherische olie dient men een ‘allergie test’ uit te voeren. 
 5. De diensten aangeboden door Beauty Within moeten als advies worden aangemerkt en betreffen derhalve altijd enkel een inspanningsverplichting waar geen rechten aan kunnen worden ontleend.
 6. Beauty Within is in geen geval aansprakelijk voor (vertragings-) schade toegebracht/veroorzaakt door derden.
 7. Beauty Within kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 
 8. De aansprakelijkheid van Beauty Within is steeds beperkt tot het door haar verzekeraar uit te keren bedrag in voorkomend geval te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Beauty Within beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
 9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Beauty Within .

Artikel 14. Overmacht. 

 1. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, ziekte en alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Beauty Within geen invloed kan uitoefenen, waardoor de normale uitvoering of aflevering van het werk is belemmerd en/of Beauty Within niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 2. De Klant kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 90 dagen, dan zijn Partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 15. Intellectueel Eigendom

 1. Beauty Within behoudt zich de rechten van Intellectueel Eigendom (I.E.) voor op de door haar verstrekte/vervaardigde programma’s, documenten, teksten, afbeeldingen, offertes en schema’s/planning.
 2. Zonder schriftelijke toestemming van Beauty Within mogen de door haar verstrekte/vervaardigde werken niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze gebruikt die strijdig is met het doel en strekking van de tussen Partijen gesloten Overeenkomst.

Artikel 16. Klachtenregeling

 1. Klachten over Diensten of producten van Beauty Within moeten binnen 7 dagen na het ontdekken van situatie waarop de klacht gegrond is, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden ingediend bij Beauty Within.
 2. Bij Beauty Within ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Een klacht schort de verplichtingen van Wederpartij niet op, tenzij Beauty Within schriftelijk anders aangeeft.
 4. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Beauty Within, zal zij zoeken naar een passende oplossing.

Artikel 17. Geschillen 

 1. Op overeenkomsten tussen de Partijen waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Wijzigingen:       

Beauty Within behoudt het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden. Neem de voorwaarden dan ook met regelmaat even door.  Laatste update april 30-1-21.

 

Vragen over de algemene voorwaarden

Heeft u vragen? Dan kunt u die richten aan info@beautywithin.nl 

 

Schoonheidssalon Beauty Within

Erna Eeken

Rozenstraat 54

1441 HV   PURMEREND

Tel: 06-21543292

 

PRIVACY BELEID

Copyright © 2018 | Schoonheidssalon Beauty Within Purmerend